Vanaf 75 euro gratis verzending | Snelle levering | Snelle reactie op jouw vraag

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dameshemden.com is onderdeel van www.ondergoedexpert.nl 

info@dameshemden.com

www.dameshemden.com 
KVK nr. 54971837
BTW nr. NL001939337B26


Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van dameshemden.com gevestigd te IJsselstein, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.dameshemden.com.

1.2 Dameshemden.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.3 Door het gebruik van de internetsite van dameshemden.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van dameshemden.com zijn vrijblijvend en dameshemden.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door dameshemden.com. Dameshemden.com is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dameshemden.com dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Dameshemden.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Dameshemden.com hanteert vaste orderkosten van €7,50 ongeacht de grootte van de zending. Dit bedrag is inclusief verzendkosten en administratiekosten. Vanaf een orderbedrag van €75,- berekenen we deze vergoeding niet. Verzending naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de orderkosten afhankelijk van het betreffende land.

3.4 Verzekerde of aangetekende verzending is mogelijk tegen meerprijs. Zoekgeraakte en/of beschadigde zendingen worden niet door ons vergoed.


Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door:

Vooruitbetaling
Het volledige bedrag dient binnen 5 (vijf) dagen na de bevestigingsmail betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Alle informatie m.b.t. overschrijving vindt u terug in de bevestiging die u ontvangt na uw bestelling.

iDeal
Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

4.2 De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door dameshemden.com is ontvangen.


Artikel 5. Levering

5.1 Dameshemden.com streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is dameshemden.com echter niet verplicht. Dameshemden.com is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling mits het artikel voorradig is. Levering geschiedt via PostNL of DHL aan het door u opgegeven adres.

5.3 Voor levering aan landen binnen Europa wordt een maximale levertijd van 20 werkdagen gehanteerd.

5.4 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.5 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. dameshemden.com zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

5.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Artikel 6. Garantie

6.1 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek per mail bij dameshemden.com worden ingediend onder vermelding van het bestelnummer en met een korte omschrijving van het gebrek


6.2 Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;
  • wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
  • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief gebruik;
  • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  • dameshemden.com niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen u op grond van enige overeenkomst(en) aan dameshemden.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

8.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@dameshemden.com. Indien binnen deze termijn door dameshemden.com geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt dameshemdem.com geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering op eigen kosten aan dameshemden.com te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

8.3 Artikelen, die u viawww.dameshemden.com heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

  1. Deze artikelen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden per e-mail.
  2. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels, plastic en andere zaken in originele verpakking worden geretourneerd.
  3. De artikelen mogen niet gedragen of gewassen zijn.
  4. De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.


8.4 Dameshemden.com accepteert geen retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld.

8.5 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden en binnen 14 (veertien) dagen worden gecrediteerd minus de verzendkosten voor het heenzenden indien deze door dameshemden.com zijn betaald. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzending ook voor uw rekening komen.

8.6 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en daarom NIET gecrediteerd.


Artikel 9. Klachten

9.1 Zodra het artikel door u is ontvangen, heeft u de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient u dameshemden.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te aller tijde ongegrond worden verklaard.


Artikel 10. Annulering van uw bestelling

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@dameshemden.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, restitueert dameshemden.com het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen.


Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Aan afbeeldingen, foto’s, etc., gegevens betreffende afmetingen en kleuren etc. op de internetsite van dameshemden.com kunnen geen rechten ontleend worden.

11.2 Copyright; Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van dameshemden.com.

Artikel 12. Gegevensbeheer/Privacy

12.1 Indien u bij dameshemden.com een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van dameshemden.com. Dameshemden.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Dameshemden.com is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

13.2 In geen geval kan dameshemden.com aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper.

13.3 Dameshemden.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van dameshemden.com.


Artikel 14. Overmacht

14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dameshemden.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zonder dat dameshemden.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dameshemden.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.